Per sentencia d’obligat compliment dels tribunals Europeus, Espanya ha resoldre l’abús de la temporalitat del personal de les administracions públiques.
 
El decret conegut com Icetazo, es troba actualment en tràmit al Congrés dels Diputats. Els grups parlamentaris han presentat les seves esmenes al text. El reial decret, prèviament pactat amb CSIF, CCOO i UGT, diu voler estabilitzar unes 300.000 places actualment ocupades per interins i que haurien d’estar ocupades per funcionaris de carrera, obligats per la doctrina europea.
 
Això, segons la proposta de decret, no significa que aquests 300.000 interins siguin automàticament convertits a fixos, sinó que s’obriran oposicions a aquestes places, que aquests interins poden aconseguir o no. Cosa que, en les actuals condicions, els deixaria al carrer amb una indemnització de 20 dies per any treballat.
 
Des de Som Intersindical apostem per un concurs de mèrits per tal que noves sentències europees, millor ajustades al dret, tombaran aquest Icetazo per vulnerar el que entenem que són drets adquirits per les persones treballadores públiques a partir del tercer any d’interinatge, tal i cm recull la jurisprudència laboral a Europa. Per tot l’anterior:
 
FEM VAGA EL 28 D’OCTUBRE.
CAP INTERÍ/NA AL CARRER.