Codi ètic

CODI ÈTIC I DE BONES PRÀCTIQUES DE SOM INTERSINDICAL.

Preàmbul: Les quotes de les persones afiliades, constituiran la caixa de resistència de Som Intersindical de Catalunya – Sindicat Republicà Català.

Articulat:

1.- El Secretari general només podrà ser-ho si és escollit per un Congrés del sindicat. Serà nul de ple dret qualsevol nomenament contrari al votat al Congrés.

2.- El Consell Nacional no podrà substituir l’ordre del càrrecs escollits pel Congrés.

3.- El Consell Nacional serà escollit d’entre tota l’afiliació mitjançant eleccions primàries.

4.- No es podrà ser membre de secretariats, de federacions i nacional, sectorials ni unions territorials i alhora cobrar un sou del sindicat.

5.- Les ofertes de feina i de proveïdors dins dels sindicat es faran prèvia comunicació a tota l’afiliació i seleccionant entre els que s’hagin ofert a cobrir servei o lloc de treball els millors formats. Cal substituir el nepotismes per la meritocràcia professional i associativa.

6.- La formació no podrà esdevenir mai una eina per lucre personal i/o familiar dels membres del secretariat nacional. Els beneficis que es puguin produir han de revertir a una caixa de resistència del sindicat i no a particulars.

7.- Es facilitarà de manera àgil la informació comptable que hagi estat requerida per qualsevol persona afiliada al secretariat nacional. Les despeses del sindicat i els sous i salaris actuals han de ser coneguts per qui així ho requereixi.