ELS ACCIDENTS DE TREBALL

Prevenció de riscos laborals

S’entén per prevenció de riscos laborals el conjunt d’activitats, mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals , l’objectiu principal d’aquesta Llei és garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores mitjançant unes condicions adequades en els llocs de treball.

 

Procediment de notificació, investigació i registre dels accidents de treball i malalties professionals

Cap risc a la feina!

L’accident de treball és la materialització o concreció d’un perill

en un succés o sinistre que provoca dany a la salut del

treballador/a i/o dany a la propietat. Pot o no produir baixa laboral. L’accident de treball sense baixa és aquell en què hi ha lesió però que permet al treballador continuar realitzant la seva feina després de rebre assistència mèdica en un màxim de 24 h després del succés. Amb baixa és el que incapacita per continuar amb les tasques. Aquest procediment s’aplica a tots els accidents de treball, amb baixa mèdica i sense, als incidents i a les malalties professionals patits pels treballadors de l’ICS. També s’han de considerar incloses, les agressions físiques i/o verbals. Els casos d’assetjament s’han de tractar administrativament com a accidents de treball, tot i que la seva notificació i investigació segueix un procediment diferent. En cas de detectar una situació de risc o voler proposar una millora en les condicions de treball cal emplenar el formulari que l’ICS posa a disposició del treballador a la mateixa intranet. Cal recordar que és molt important la teva participació en la identificació de situacions de risc i en l’elaboració de propostes de millora.

 

El comandament directe, és la persona amb el càrrec superior immediat de l’accidentat, notificarà l’accident/incident o malaltia a la UBP en els terminis que estan establerts via web accidents. El director/a de la unitat funcional promourà la notificació i investigació d’aquests, mantenint-se informats en la seva unitat, executant les mesures correctores comunicant-ho a la UBP, per tal d’evaluar l’eficàcia i efectuarà un control i seguiment de la seva execució dins els terminis previstos.

 

La UBP formarà el personal de les línies de comandament en tècniques d’investigació, i en la utilització de la web d’accidents. També participarà en les investigacions de sinistres, incloent mesures correctores en la seva planificació i elaborarà estadístiques de sinistralitat a partir de les dades del programari. Recursos Humans realitzarà els tràmits administratius pertinents amb les autoritats laborals, comunicarà al secretari del Comitè de Seguretat i Salut i als delegats de Prevenció els danys ocorreguts i comunicarà a la UBP les dades necessàries per elaborar les estadístiques.

 

La treballadora/or notificarà l’accident, incident o malaltia al seu comandament directe, col·laborarà en les investigacions quan aportin dades d’interès en el succés, suggerirà mesures correctores i executarà les que se li comuniquin. A la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals es remetrà la Comunicació d’accident de treball i comunicació de malaltia professional.

 

Els delegats i delegades de prevenció són els representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals, i han estat escollits d’entre els delegats i delegades sindicals sortits de les eleccions sindicals per la junta de personal corresponent. Les nostres competències són les d’ acompanyar als tècnics i tècniques en les avaluacions i als inspectors i inspectores de Treball i Seguretat Social en les visites als centres de treball. També accedeixen al centre en cas d’accident laboral. Realitzem les visites als centres de treball per exercir la vigilància i el control de l’estat de les condicions de treball, accedint a qualsevol zona i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors i treballadores. I podem accedir a la documentació del centre, el qual ha de disposar obligatòriament. Finalment, els incompliments per part del centre de treball d’aquestes competències atribuïdes als delegats i delegades de prevenció són considerades infraccions greus segons la legislació vigent.

 

Des de SOM Intersindical, defensem la salut de totes i tots els col·lectius professionals de l’ICS. Us garantim l’acompanyament i assessorament de les persones que estiguin patint qualsevol situació que posi en risc la seva salut física o mental.

 

PROTEGIM-NOS PER A LA NOSTRA SALUT!

Eines per a la prevenció de la Salut dels professionals de l’ICS

________________

Si vols canviar l’estat de les coses a nivell sindical al nostre hospital Aflia’t a SOM Intersindical VALL HEBRON

 

Pagues més de 18 € al trimestre de quota sindical ?

Si pagues més de 18 € cada trimestre segurament estàs pagant estructures sindicals i professionals del sindicalisme que no treballen a l’Atenció primària o Hospitals de l’ICS

 Ara, pots canviar: Afilia’t a Som Intersindical >>