Curs ON-LINE temari transversal del Procés estabilització ICS.

Classes, material i Test amb solucions.

Plantilla respostes ICS

Amb l’experiència del companys de l’Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona ciutat, des de Som intersindical us oferim a tots vosaltres un curs sobre el temari transversal, vàlid per a totes les categories.

Curs on-line amb classes gravades i material del temari transversal, per a totes les categories i regions sanitàries.

 Import: 50€ per a persones afiliades. 60€ per a persones no afiliades

 Sessions:

  • Sessió 1: TEMES 1 i 2.  Classe en vídeo, PDF de material, TEST i solucions.
  • Sessió 2: TEMA 3  Classe en vídeo, PDF de material, TEST i solucions.
  • Sessió 3: TEMA 6  Classe en vídeo, PDF de material, TEST i solucions.
  • Sessió 4: TEMA 5 Classe en vídeo, PDF de material, TEST i solucions.
  • Sessió 5: TEMA 4 Classe en vídeo, PDF de material, TEST i solucions.

Informació personalitzada a: cursos@somintersindical.cat

Més informació >>

Temari transversal

 

Tema 1

El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’ICS.

Tema 2

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.

Tema 3

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.

Tema 4

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 6

Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

 

Eduard Royo, Coordinador del curs.

I si et cal una informació més personalitzada i vols formar equip amb nosaltres.

Afilia’t

Declaració de privacitat

Termes legals

Política de cokies