La jornada de treball general a l’ICS es computa en quantia anual i suposa una mitjana setmanal de trenta-set hores i mitja.

En data de 12/02/2024, es fa publica una instrucció per a l’elaboració del calendari laboral 2024 i següents en aplicació del III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’ICS, aquesta Instrucció estableix el següent:

La jornada del personal mèdic i la resta dels titulars sanitaris del grup A1, serà per tots ells 1.642 hores anuals efectives.

Per la resta de categories professionals:

La jornada del personal estatutari de l’ICS que presta serveis en torn diürn és de 1.599 hores anuals efectives. (de fet s’està retornant a la jornada ordinària que ja establia el II Acord, de fa ja 17 anys).

La jornada del personal estatutari de l’ICS que presta serveis en torn fix de nit és de 1.445 hores anuals efectives.

La reducció de jornada de les 1.642 hores anuals a les 1.599 hores anuals efectives, de les 1.472 a les 1.445 hores en el torn de nit, i proporcionals per al torn rodat, per al personal que treballa a torns que cobreixen les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies l’any, s’ha de fer descomptant dies complerts, dels quals la meitat hauran de ser en tot cas a elecció del professional, i l’altra meitat seran fixats en el calendari per la institució.

 

En el cas del personal que treballava en jornada ordinària de 1.642 hores i que redueix a 1.599 hores anuals, amb distribució de dilluns a divendres, aquesta reducció de 43 hores es farà la meitat en jornades senceres a elecció del professional , i l’altra meitat sobre l’horari que es venia realitzant. 

Per concretar i aclarir possibles dubtes, la norma ens diu que es podrà gaudir de tres dies a elecció del professional, i jornada sencera.

Personal que treballa en torn rodat i ACUT

Al personal que tingui assignat un torn de treball rodat, és a dir, que realitzi jornades de torn diürn i jornades de torn nocturn, li serà ajustada la seva jornada anual tenint en compte la part proporcional de jornada que realitza en ambdós torns.

Per al personal que treballa als ACUT, es mantindran els mateixos criteris de còmput de la jornada diürna i nocturna vigents, adaptats a la nova jornada anual pactada,

Regulació any 2024:

Instrucció de 12 de febrer de 2024 en PDF