Signatura durant el primer trimestre de l’any, pel personal fix, interí i amb nomenament superior a 6 mesos el dia 1 de gener de cada any.

També tindrà dret a DPO, qualsevol professional que presti més de 175 dies de treball a l’ICS, seguits o alterns, amb qualsevol tipus de nomenament i durada.

Els Objectius hauran de ser reptadors, però assolibles i fixats amb la participació dels interessats. No hi pot haver objectius que suposin la seva realització obligada fora de la jornada de treball, com ara la formació, llevat que siguin consensuats amb el professional.

La fixació d’objectius es realitzarà anualment i és dura a terme, amb caràcter general, dins del darrer trimestre de l’any natural anterior, mitjançant la signatura d’una fitxa d’assignació d’objectius en model normalitzat.

RECORDEM

La retribució variable (DPO) ha de tenir un efecte motivador pels professionals.

Han d’haver objectius individuals i grupals.

Mitjançant el teu treball has de poder incidir en ells.

Han de ser mesurables de forma clara i senzilla.

Pel que fa a la seva signatura

Si estàs d’acord, signa i quedat una copia.

Si no estàs d’acord, fes-ho constar a la fitxa i signa. També podràs fer una al·legació.

Regulació:

Instrucció 1/2008 en PDF