Política protecció de dades Enregistrament imatge i so Cursos de Formació

En participar en la sessió telemàtica del curs acceptes les nostres polítiques de privadesa i comprens i acceptes l’ús de les teves dades personals de conformitat amb aquestes polítiques.

Responsable del tractament

Som Intersindical de Catalunya-Sindicat Republicà Català

Pg. Vall d’Hebron, 119-129 Escola Antiga d’Infermeria, Planta 0 Despatx 3

08035 Barcelona. Tel. 93 489 30 00 Ext. 2628 . Mòbil +34 722 46 42 72 CIF G06791289

 

Finalitat

Garantir l’accessibilitat als continguts per part de l’alumnat que, per raons personals o de salut, entre d’altres, no s’hi hagin pogut connectar.

Oferir la possibilitat d’incorporar aquest contingut com a vídeo en altres cursos 100% telemàtics.

Dades a tractar

Les dades personals que es tractaran són identificatives, imatge, i/o veu, amb la finalitat de gestionar els enregistraments audiovisuals, i/o videoconferència/àudio, de docència no presencial.

 

Temporalitat

Som Intersindical tractarà les dades personals proporcionades i les conservarà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar, sense perjudici de la seva reutilització posterior amb fins acadèmics, i durant el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

 

Drets de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

 

Contacte per a exercir drets de rectificació, accés i d’altres:

dades@somintersindical.cat