La nostra secció sindical i les delegades sindicals que en formen part, estem a favor de recuperar i ampliar el nombre de professionals que realitzen les seves tasques en modalitat de teletreball.

És molt senzill d’argumentar, tat i com ens recorda, el Departament de Relacions laborall i gestió de personal de la UAB:


Els principals avantatges per al personal empleat són:


– Flexibilització de la jornada laboral per adaptar-la a les prioritats personals (flexibilitat horària per a la conciliació de la vida laboral i personal).

– Reducció del temps de desplaçaments diaris, de despeses de transport/pàrquing i dels riscos d’accidents in itinere.

– Possibilitat de teletreballar en les hores en què s’és més productiu (increment de la productivitat).

– Millor gestió del temps propi i equilibri de les responsabilitats personals i professionals.

– Augment de les possibilitats de treball per a diferents col·lectius amb necessitats especials de mobilitat.

– Millora de la qualitat de vida del/de la treballador/a per una millora en la gestió del temps propi.

– Orientació de la persona teletreballadora cap a l’obtenció de resultats.

– Millor aptitud per resoldre problemes i de desenvolupament de la capacitat d’innovar.

– Possibilitat d’adaptar el treball a les necessitats específiques de vigilància de salut.


Els principals avantatges per a l’Administració són:


– Oportunitat per reorganitzar els processos de treball, redefinir els objectius i els resultats esperats, millorar l’eficiència, la qualitat dels serveis prestats i la qualitat de vida dels treballadors.

– Oportunitat per introduir sistemes d’avaluació del rendiment del treball orientats a la consecució d’objectius.

– Oportunitat de millora de la productivitat i de l’eficàcia (la productivitat incrementa quan les regles són més flexibles i quan es valoren només els resultats).

– Possibilitat de reduir l’absentisme i el risc d’accident in itinere.

– Possibilitat d’adaptar el treball a les necessitats específiques de vigilància de salut.


Els principals avantatges per a la societat són:


– Expansió de l’Administració electrònica i del potencial de les tecnologies de la comunicació i de la informació.

– Oportunitat d’inserció de persones amb necessitats especials: problemes de mobilitat, dificultats per conciliar la vida personal amb la laboral, etc.

– A llarg termini, l’expansió del teletreball podria contribuir en millores mediambientals: disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, estalvi en el consum d’energia, entre d’altres.

El teletreball és salut per a tot el personal de l’hospital que fa tasques administratives.
Molt més, naturalment, per a personal espefícicament administratiu.
Des de #SomIntersindical apsostem per ampliar-lo. a @vallhebron. pic.twitter.com/rchSk02yz8

— Som Intersindical Hospital Vall d’Hebron🎗 (@SomInterVHebron) June 20, 2021